Cai Dongdong, born in Tianshui Ganshu in 1978, enlisted in 1996, studied at Beijing Film Academy in 2002. Now he lives and works in Beijing. He was awarded the first prize of the 3rd premio Terna prize in 2010. He awarded as TOP 20 of Chinese New Photographer Award in 2015.

Books from CAI Dong-Dong

SHOUT special issue

I-Hsuen CHEN, Sherry HUANG, Mong-Jane WU, Ting CHENG, Maya AKASHIKA, Sohei NISHINO, Takashi KURAYA, Munemasa TAKAHASHI, Jihyun JUNG, Hyewon KEUM, AHN Jun, Doyeon GWON, Jun-Sheng ZHOU, Lan-Qing ZHU, CAI Dong-Dong , Jie-Hao SU

Out of Stock

Signed FOUNTAIN

CAI Dong-Dong

Out of Stock