Born 1965 in Akashi-city, Japan. Lives and works in London.

Books from Tomoko YONEDA

In the Wake: Japanese Photographers Respond to 3/11

Nobuyoshi ARAKI, Kozo MIYOSHI, Keizo KITAJIMA, Rinko KAWAUCHI, Naoya HATAKEYAMA, Lieko SHIGA, Masato SETO, Takashi HOMMA, Masaru TATSUKI, Takashi ARAI, Tomoko YONEDA, Kikuji KAWADA, Daisuke YOKOTA

$55.71