Is a photography historian and critic & scholar of in mushroom literature in Tokyo. He is the author of more than fifty books, including “Geijutsu shashin” to sonojidai (Art Photography in Japan, 1900-1930), Nihon shashinshi o aruku (Walking the History of Japanese Photography), and Shashin Bijutsukan ni yokoso(Welcome to the Photography Museum), Araki!, Shashin-teki Shiko(Photographic Thinking), Shashin-shu ga jidai wo tsukuru! (Photobooks make the History!)

Books from Kotaro IIZAWA

Sha Shin Magazine Vol. 5: Faces

Shingo KANAGAWA, RYU Ika, Shinya ARIMOTO , Risaku SUZUKI, Haruto HOSHI, Ayaka YAMAMOTO, Takuma NAKAHIRA , Yasumasa MORIMURA, Kotaro IIZAWA

$19.73