Born 1966, Hokkaido, Japan; graduated from Nihon Kogakuin College in 1987.

Books from Seiji KUMAGAI

Sha Shin Magazine Vol. 3: Spell

Kikuji KAWADA, Naohiro UTAGAWA, Yuki ONODERA, Yoko KUSANO, Seiji KUMAGAI, Chieko SHIRAISHI, Gozo YOSHIMASU

Out of Stock